Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden

  Molitli Interieurmakers BV
  Ohmstraat 10h
  3861NB Nijkerk
  KvK 70549230

  ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid en definities

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.

  2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Molitli Interieurmakers: de verkoper/opdrachtnemer die met de (zakelijk) afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

  • De afnemer: de koper/opdrachtgever of eenieder die met Molitli Interieurmakers een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

  • De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; • De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

  • Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer;

  3. De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan: Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten; Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak; Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan; Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

  ARTIKEL 2 – Offertes

  1. Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Molitli Interieurmakers gedane opmetingen. De afnemer is verplicht Molitli Interieurmakers te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Molitli Interieurmakers zijn zo nauwkeurig mogelijk.

  2. In de offerte zal een omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de verwachte totale (koop)prijs alsook de levertijd worden aangegeven.

  3. Slechts de werkzaamheden die genoemd zijn in de offerte vallen onder de overeenkomst.

  4. Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is Molitli Interieurmakers gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de afnemer direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan.

  ARTIKEL 3 - De overeenkomst en (aan)betaling

  1. Molitli Interieurmakers is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met de afnemer een aanbetaling te vragen.

  2. Molitli Interieurmakers hanteert de volgende betalingstermijnen:

  • 30% voorschot nota bij opdracht.

  • 60% bij aanvoer materiaal / direct na aanbrengen vloer of wand en voor afwerking.

  10% direct na oplevering.

  3. Het staat Molitli Interieurmakers vrij om in de overeenkomst afwijkende betalingstermijnen overeen te komen.

  4. Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

  5. Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 11.

  6. Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.

  7. Het bepaalde onder lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

  ARTIKEL 4 – Extra kosten, meer- en minderwerk

  1. De opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en de afnemer is overeengekomen.

  2. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door Molitli Interieurmakers worden achtergelaten.

  3. Het meerwerk zal door Molitli Interieurmakers aan de afnemer in rekening worden gebracht. Het minderwerk zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.

  4. Indien en voor zover Molitli Interieurmakers tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan de afnemer door te berekenen.

  ARTIKEL 5 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Molitli Interieurmakers blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Molitli Interieurmakers heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.

  2. Molitli Interieurmakers is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

  3. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Molitli Interieurmakers gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

  4. Molitli Interieurmakers is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

  ARTIKEL 6 - Levertijd

  1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

  2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Molitli Interieurmakers een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien Molitli Interieurmakers alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

  3. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Molitli Interieurmakers bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

  ARTIKEL 7 – Uitvoering van de overeenkomst

  1. Molitli Interieurmakers levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert Molitli Interieurmakers goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.

  2. Molitli Interieurmakers neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

  3. Molitli Interieurmakers verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Het gebruik van de bijzondere

  hulpmiddelen komt voor rekening en risico van de afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  4. Molitli Interieurmakers heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.

  ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de afnemer

  1. De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de afnemer hier niet aan voldoet, komt de door Molitli Interieurmakers hiermee samenhangende schade en kosten komen voor rekening van de afnemer. De door de afnemer zelf geleden schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

  2. De afnemer dient Molitli Interieurmakers in de gelegenheid te stellen de zaken af te levren dan wel de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

  3. De afnemer zorgt ervoor dat Molitli Interieurmakers tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.

  4. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  2. onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  3. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,
  4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.

  5. De afnemer stelt Molitli Interieurmakers op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Indien de afnemer te kort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening. De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Molitli Interieurmakers behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer Molitli Interieurmakers daarvan tijdig in kennis te stellen.

  7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor Molitli Interieurmakers verband houdende schade te vergoeden.

  8. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Molitli Interieurmakers die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.

  9. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van Molitli Interieurmakers aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

  ARTIKEL 9 - Reclame

  1. De afnemer is verplicht om onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, het geleverde te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Molitli Interieurmakers te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Molitli Interieurmakers te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat Molitli Interieurmakers in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient Molitli Interieurmakers in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

  2. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Molitli Interieurmakers opdracht gegeven heeft.

  3. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Molitli Interieurmakers binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, dan wel de schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, de gebrekkige zaak vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan. Indien zulks niet mogelijk blijkt dan, een vervangende vergoeding daarvoor aan de afnemer voldoen. In geval van vervanging is de afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Molitli Interieurmakers te retourneren en de eigendom daarover aan Molitli Interieurmakers te verschaffen, tenzij anders overeengekomen.

  4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan kan Molitli Interieurmakers de daarvoor gemaakte onderzoekskosten aan de afnemer doorrekenen.

  5. Indien een gebrek wordt gemeld buiten de in dit artikel genoemde termijnen, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

  ARTIKEL 10 - Betalingscondities

  1. Betaling van een factuur of deelfactuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

  2. Molitli Interieurmakers die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

  3. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, verkeert hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Molitli Interieurmakers is in dat geval bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. De zakelijke afnemer is aan Molitli Interieurmakers de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van €40.

  ARTIKEL 11 - Annulering

  1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een vergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de

  vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.

  2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Molitli Interieurmakers kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

  ARTIKEL 12 - Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Molitli Interieurmakers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Molitli Interieurmakers niet in staat is de aangegane verplichting na te komen.

  2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Molitli Interieurmakers opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  3. Indien Molitli Interieurmakers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is Molitli Interieurmakers gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  ARTIKEL 13 - Conformiteit

  1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit).

  2. Molitli Interieurmakers vervaardigt haar producten met hand. Ieder product is hierdoor uniek. Dit houdt in dat er tussen de producten kleine verschillen kunnen ontstaan. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur of die anderszins niet de wezenlijke eigenschappen van de zaak aantasten dan welk uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn, zijn niet aan te merken als non-conformiteit als bedoeld in dit artikel, noch de wet.

  3. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

  ARTIKEL 14 – Garantie

  1. De door Molitli Interieurmakers te leveren zaken en werkzaamheden voldoen bij normaal gebruik daarvan aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. De inhoudelijke dekking van deze garantie betreft alleen de geleverde zaken of werkzaamheden binnen Nederland. Indien zaken of werkzaamheden worden geleverd buiten Nederland, dienen individuele garantieafspraken te worden gemaakt.

  2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien het geleverde een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de termijn die de betreffende derde voor de betreffende zaak hanteert, tenzij anders vermeld.

  3. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Molitli Interieurmakers, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

  4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan door oneigenlijk of onkundig gebruik, door onjuiste opslag of ondeskundig onderhoud daaraan door de afnemer en/of door derden. De garantie komt tevens te vervallen indien, zonder schriftelijke toestemming van Molitli Interieurmakers, de afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

  De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Molitli Interieurmakers geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

  5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de afnemer in rekening gebracht worden.

  ARTIKEL 15 - Aansprakelijkheid

  1. Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is Molitli Interieurmakers niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Molitli Interieurmakers niet kende noch behoorde te kennen, zoals:

  1. het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;

  2. het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;

  3. extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;

  4. een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door Molitli Interieurmakers is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door Molitli Interieurmakers is aangebracht. Molitli Interieurmakers meldt voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;

  5. het niet-blijvend droog zijn van de vloer;

  2. Molitli Interieurmakers verplicht zich haar aansprakelijkheidsrisico’s te dekken door een verzekering.

  3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekeraar wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Molitli Interieurmakers beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  4. Molitli Interieurmakers is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

  5. De termijn waarbinnen Molitli Interieurmakers kan worden aangesproken tot vergoeding van vastgestelde schade wordt beperkt tot 1 jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is vast komen te staan.

  ARTIKEL 16 - Intellectueel eigendom

  1. Molitli Interieurmakers behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Molitli Interieurmakers onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Molitli Interieurmakers ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

  2. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

  3. Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Molitli Interieurmakers.

  ARTIKEL 17 – Toepasselijk recht

  1. Op elke offerte of overeenkomst tussen Molitli Interieurmakers en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Geschillen tussen Molitli Interieurmakers en de afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

  Privacyverklaring

  • Waarvoor worden u gegevens gebruikt: Wij zullen de gegevens opslaan, dit om de klantgeschiedenis terug te kunnen lezen. Wij zullen indien nodig uw gegevens aan derden verstrekken enkel als dit relevant is voor een bepaalde activiteit tijdens de samenwerking. U kunt hierbij denken aan: schilderwerk, timmerwerk, stucwerk etc.

  • Waarom is dat belangrijk voor u: Op deze manier kunnen wij in het vervolg sneller schakelen met offertes die we indien van toepassing in de toekomst nogmaals voor u mogen maken. Denk bijvoorbeeld aan kleurnummers, kosten en aantal m2’s.

  • Hoe lang worden u gegevens bewaard: Wij zullen u gegevens voor een periode van 10 jaar bewaren in ons systeem. Gedurende deze periode zullen wij de veiligheid en privacy van u waarborgen en enkel beroep doen op de gegevens indien nodig.

  U, als klant heeft de volgende rechten betreffende deze gegevens:

  • Het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens.
  • Het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken.
  • Het recht op dataportabiliteit. Hiermee moeten betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en kunnen doorgeven aan een andere organisatie.
  • Het recht op het indienen van klachten bij de AP. De AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen.

  Mocht u niet akkoord gaan met bovenstaande privacyverklaring, vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

  Nijkerk, 1 maart 2022

  ______________________________________________________________________________________

  Algemene voorwaarden van de webshop / Algemene voorwaarden online verkoop (B2C)

   
  Artikel 1: Definities
  1. Molitli Interieurmakers, gevestigd te Nijkerk, KvK-nummer 56283474, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
  2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
  3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
  4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
  Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
  2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als het uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
  Artikel 3: Betaling
  1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
  2. Betaald de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op de schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  3. Blijft de koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
  5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
  Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
  2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
  4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
  Artikel 5: Herroepingsrecht
  1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
  2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
  3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
  4. Tijdens bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
  4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
  5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
  Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
  1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.
  Artikel 8: Onderzoek, reclames
  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
  2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
  3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
  4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
  5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
  6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.
  Artikel 9: Monsters en modellen
  1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
  2. Bij overeenkomsten ter zaken van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
  Artikel 10: Levering
  1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
  2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken volgens hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
  3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het vertrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
  4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
  5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper te beschikking heeft gesteld.
  6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
  7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in dele gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
  Artikel 11: Overmacht
  1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de koper geleden schade.
  2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
  3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
  4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevold waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomt schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  5. In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
  Artikel 12: Overdracht van rechten
  1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
  Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
  1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen die of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeiserverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
  3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  4. Verkoper verplicht zich onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd  te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op de eerste verzoek ter inzage te geven.
  5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
  6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.
  Artikel 14: Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die gevold is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
  Artikel 15: Klachtplicht
  1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
  2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
  Artikel 16: Garanties
  1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dan het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
  2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt  ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
  3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevold van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
  4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.
  Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Molitli interieurmakers is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief, bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  4. Wanneer in gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0